JavaScript类型转换

JavaScript作为一门弱类型语言,我们在每天的编写代码过程中,无时无刻不在应用着值类型转换,但是很多时候我们只是在单纯的写

results matching ""

    No results matching ""